REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem:  www.linsske.pl Sklep internetowy prowadzony jest przez Lidię Stopińską, zgodnie z wpisem do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Lidię StopińskąNIP:993 012 80 41, tel. 502 504 318 email: info@linsske.pl.

Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sklep internetowy i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT oraz nie uwzględniają kosztów dostarczenia produktów.

Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.

II.  WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIE

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu internetowego.

Składając zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a.należy zarejestrować się na stronie internetowej sklepu www.linsske.pl i wypełnic wskazany na stronie formularz.

b.dokonanie sposobu płatności oraz sposoby odbioru zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia.

Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Realizacja dokonana będzie w dni robocze.Cena wskazana przy towarze wiąże od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia.

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:    
a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,    
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy info@linsske.pl lub pisemnie na adres LidiaStopińsk.a Łkawica 1,33-156 Skrzyszów Tarnów

IV.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki) od dnia złożenia zamówienia i uiszczenia zapłaty za produkty.

Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem

Kurier Siódemka 19zł

Kurier DHL 22zł

Poczta Polska 12zł.

Zamówienia wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki wskazane w zakładce Cennik.

Linsske nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zgubienie przesyłki wysłanej przez Kupujących.

W przypadku wymiany towaru Kupujący w pierwszej kolejnośi odsyła produkt i dopłaca koszty przesyłki.

V.PŁATNOŚCI

W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a.Przelew Tradycyjny

b.Transferuj 

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: ING BANK ŚLĄSKI 43 1050 1562 1000 0092 0303 9871.

Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia Zamówienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedawca informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar zostaje przyjęty gdy nie będzie używany ani uszkodzony,wraz z metkami.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego: kc i innych ustaw.