Niniejszym informujemy, iż zamieszczony regulamin ma jedynie charakter pomocniczy dla właścicieli sklepów internetowych, co nie zwalnia ich z obowiązku jego weryfikacji, dostosowania treści regulaminu do indywidualnych wymagań oraz jego aktualizacji, w tym pod kątem klauzul niedozwolonych w chwili pobrania regulaminu, a także potem, w procesie korzystania z regulaminu. Jednocześnie informujemy, iż rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK jest cały czas rozszerzany o kolejne przypadki zapisów uznane za klauzule niedozwolone i należy na bieżąco śledzić zmiany w rejestrze i weryfikować treści wykorzystywanego regulaminu.

RABAT DLA NASZYCH KLIENTÓW:

Regulamin sklepu internetowego: przygotowanie/ weryfikacja treści wraz z roczną aktualizacją, ZAMIAST 200 zł netto, TYLKO 100 zł netto.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Beata Sałdan www.saldan.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem:  ……………. („Sklep internetowy”). Sklep internetowy prowadzony jest przez …………………., NIP: …………….., tel. ………… email: ……………….. ("Sprzedawca").

Zamawiającym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej ("Zamawiający").

Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sklep internetowy i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT oraz nie uwzględniają kosztów dostarczenia produktów.

Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.

II.  WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. ………….

b. …………..

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu internetowego.

Składając zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili ……………………………...

Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są w terminie do ……………. dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki) od dnia złożenia zamówienia i/lub uiszczenia zapłaty za produkty.

Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem …………….

Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki wskazane w zakładce Cennik.

IV.PŁATNOŚCI

W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: tradycyjny przelew; płatność "za pobraniem", tj. gotówką przy odbiorze zamówienia.

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: …………………………………….

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 10 ustawy niektórych dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru.

Reklamacje należy składać oraz zwracane produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie ………………… od złożenia stosownej reklamacji przesłanej drogą e-mailową pod adres: ……………………... lub pisemnie na adres Sprzedawcy. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego: kc i innych ustaw.